Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti

Blažej HRUBOVSKÝ-SHR, prevádzka Penzión Precedens** 

 

            Ďakujeme, že ste navštívili túto webovú stránku. Dúfame, že si užívate spoznávanie Penziónu Precedens**, Jarková 62/13, 075 01 Malý Ruskov.

 

            Spoločnosť Blažej HRUBOVSKÝ-SHR,  Karpatské námestie 10/7770, 831 06  Bratislava (ďalej len ,,spoločnosť“) v prevádzke Penzión Precedens**, Jarková 62/13, 075 01  Malý Ruskov

 rešpektuje Vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia nevyhnutné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete spôsobom podaným nižšie.

 

            Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou Blažej HRUBOVSKÝ-SHR, Karpatské námestie 10/7770, 831 06  Bratislava pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing.

 

            SpoločnosťBlažej HRUBOVSKÝ-SHR, Karpatské námestie 10/7770, 831 06  Bratislava, v prevádzke Penzión Precedens**, Jarková 62/13, 075 01 Malý Ruskov si kladie za úlohu chrániť osobné údaje všetkých jej klientov v súlade s normami Európskej únie 679/2016 ( ďalej len ,,EÚ ) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“ ). Spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcimi sa na ochranu údajov. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov jej klientov pred nezákonnými formami spracúvania.

 

            Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov našej spoločnosti sú najmä:

 

            ● Prijímanie všetkých potrebných opatrení na uchovanie tajnosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov.

            ● Prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, a to zamestnanci recepcie, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi klienta, ako aj s údajmi uvedenými na občianskom preukaze, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách zákona, a to najmä štátnym orgánom alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy. Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov Penziónu Precedens**.

            ● Monitorujeme vyhradené verejne prístupné priestory areálu spoločnosti kamerovým systémom len za účelom ochrany majetku, verejného poriadku, života a zdravia fyzických osôb.

            ● Na zaistenie ochrany a bezpečnosti spracúvaných osobných údajov sme prijali zodpovedajúce opatrenia a využívame najmodernejšie informačné technológie.

            ● Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z čerpania našich služieb.

            ● Osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujeme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohol využiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.

            ● Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných služieb ( ubytovacie, wellness služby a s nimi súvisiace doplnkové služby ), odpovedí na Vaše otázky alebo na vyriešenie Vašich problémov.

 

            Naša spoločnosť spracúva len tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na základe osobitných právnych predpisov potrebné na poskytnutie našich služieb, a to najmä v súvislosti so zabezpečením ubytovacích služieb, wellness služieb a s ním súvisiacich doplnkových služieb, alebo ktoré nám chcete dobrovoľne poskytnúť na základe Vášho súhlasu, najmä v súvislosti so získaním spätnej väzby týkajúcej sa úrovne nami poskytovaných služieb a marketingovými aktivitami.

 

            Ďalšie Vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov sú upravené v ustanoveniach Zákona o ochrane osobných údajov. Ide o nasledujúce

 

Práva dotknutej osoby

 

            I. Právo na prístup k osobným údajom

 

            Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 

            ● účely spracúvania,

            ● kategórie dotknutých osobných údajov,

            ● príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,

            ● ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie,

            ● existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,

            ● právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

            ● ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj

            ● existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 odsek 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

 

            Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 GDPR.

 

            Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

            II. Právo na opravu osobných údajov

 

            Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

            III. Právo na vymazanie ( právo na “zabudnutie“ )

 

            Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 

            ● osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

            ● dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 odsek 1 písm. a) GDPR a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

            ● dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa prípadne tretej strany podľa článku 21 odsek 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie osobných údajov alebo

            ● dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu podľa článku 21 odsek 2 GDPR,

            ● osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

            ● osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,

            ● osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 odsek 1 GDPR.

 

            Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je ich povinný vymazať, so zreteľom na dostupné technológie a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení tak, aby informoval ďalších prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údaje na základe ním zverejnených informácií, že dotknutá osoba žiada o výmaz všetkých odkazov na tieto osobné údaje na ich kópie alebo repliky.

 

            Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 

            ● na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

            ● na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

            ● z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 odsek 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 odsek 3 nariadenia,

            ● na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 odsek 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

            ● na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

            IV. Právo na obmedzenie spracúvania

 

            Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 

            ● dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

            ● spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta výmaz osobných údajov a žiada obmedzenie ich použitia,

            ● prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

            ● dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, prípadne tretej strany podľa článku 21 odsek 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

            Ak sa spracúvanie osobných údajov z hore uvedených dôvodov obmedzilo, prevádzkovateľ môže takéto osobné údaje len uchovávať alebo ich spracúvať na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu únie alebo členského štátu. Iné spracúvanie osobných údajov môže prevádzkovateľ uskutočniť len na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

            Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

            V. Právo na prenosnosť údajov

 

            Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

 

            ● sa spracúvanie zakladá na súhlase so spracúvaním bežných osobných údajov podľa článku 6 odsek 1 písm. a) alebo na súhlase so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov podľa článku 9 odsek 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluvných a predzmluvných vzťahoch podľa článku 6 odsek 1 písm. b) nariadenia, a

            ● ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

             Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na presnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

             Uplatňovaním práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov podľa článku 17 GDPR. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

            VI. Právo namietať proti spracúvaniu vrátanie namietania proti profilovaniu ( ak sa vykonáva )

 

            Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané vo verejnom záujme na základe článku 6 odsek 1 písm. e) alebo z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa článku 6 odsek 1 písm. f) GDPR vrátanie namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

            Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketing, vrátanie profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

 

 

            VII. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

            Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, teda úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s GDPR.

 

            VIII. Právo odvolať súhlas so spracúvaním

 

            V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

            Dotknutá osoba môže uplatniť právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený nasledovne:

 

            ● elektronicky správou zaslanou na adresu: recepcia@penzionprecedens.sk

            ● písomne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa hotela, t. j. Penzión Precedens**, Jarková 62/13, 075 01  Malý Ruskov

 

            IX. Obmedzenie práv dotknutej osoby

 

            Práva dotknutej osoby môžu byť obmedzené na základe práva SR pokiaľ bude rešpektovaná podstata základných ľudských práv a slobôd s cieľom zaistiť:

 

a) bezpečnosť Slovenskej republiky,

b) obranu Slovenskej republiky,

c) verejný poriadok,

d) plnenie úloh na účely trestného konania,

e) iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu EÚ alebo SR, najmä ich hospodársky záujem alebo finančný záujem vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,

f) ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,

g) predchádzanie porušenia etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,

h) monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,

i) ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,

j) uplatnenie právneho nároku,

k) hospodársku mobilizáciu.

 

           

            X. Spôsob uplatnenia práv dotknutou osobou

 

            Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva nasledovne:

 

            ● elektronicky správou zaslanou na adresu: recepcia@penzionprecedens.sk, s tým, že v predmete správy uvedie ,,práva podľa GDPR“

            ● písomne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa, t.j. Penzión Precedens**, Jarková 62/13, 075 01 Malý Ruskov

           

            Ak si dotknutá osoba uplatní právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu a vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť, alebo uplatní právo námietok voči spracúvaniu osobných údajov, prevádzkovateľ jej poskytne súčinnosť.

 

            Prevádzkovateľ vybavuje žiadosti dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva podľa GDPR bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace z dôvodu komplexnosti alebo veľkého počtu žiadostí. O predĺžení lehoty bude dotknutá osoba informovaná vždy pred uplynutím mesiaca.

 

             Prevádzkovateľ poskytuje všetky informácie v súvislosti s uplatnením práv dotknutej osoby bezplatne.

 

            V prípade uplatnenia práv žiadosťou zaslanou elektronickou poštou sa žiadosť považuje za podanú, ak dotknutá osoba spoločnosti doručí žiadosť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou. Dotknutá osoba má ďalej právo pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo podmienok a pravidiel súvisiacich so spracúvaním, nás môžete kontaktovať na adrese:

 

Sídlo spoločnosti: Blažej HRUBOVSKÝ-SHR, Karpatské námestie 10/7770, 831 06  Bratislava

Adresa prevádzky: Penzión Precedens**, Jarková 62/13, 075 01  Malý Ruskov

E-mail recepcia: recepcia@penzionprecedens.sk

E-mail manažérka: penzion@precedens.sk

Mobil recepcia: 0918 878 918

Manažér: 0905 212 178

 

Správca údajov

 

Spoločnosť: Blažej HRUBOVSKÝ-SHR, Karpatské námestie 10/7770, 831 06  Bratislava.

Prevádzka: Penzión Precedens**.

Adresa prevádzky: Jarková 62/13, 075 01  Malý Ruskov.

IČO: 30 688 639. DIČ: SK1020022828

Mobil recepcia: 0918 878 918.

Zodpovedný zamestnanec: Jozef Slobodník

E-mailová adresa: recepcia@penzionprecedens.sk

 

            ● Spoločnosť rešpektuje osobné práva svojich klientov, a preto pripravila tieto Zásady o ochrane údajov ( ďalej len ,,Zásady“), ktoré sú k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej stránke prevádzky penziónu, ako aj v tlačenej podobe na prevádzke penziónu. Spoločnosť ako správca údajov prehlasuje, že dodržiava ustanovenia Zákona č. 18/2018 ( ďalej len ,, Zákon o ochrane osobných údajov “ ).

            ● Tieto Zásady poskytujú všeobecný prehľad o tom, ako Spoločnosť spravuje údaje počas poskytovania svojich služieb. Vzhľadom na širokú škálu požiadaviek hostí sa môže spôsob spravovania údajov príležitostne líšiť od toho, čo je uvedené v týchto Zásadách. K takejto odchýlke môže dôjsť na požiadanie hosťa a spoločnosť bude vopred informovať hosťa o danom spôsobe.

            ● Spoločnosť poskytne informácie o každom spravovaní údajov, ktoré nie je uvedené v týchto zásadách ešte pred daným procesom spravovania údajov. Spoločnosť je povinná spravovať osobné údaje len pre vopred stanovené účely, na nevyhnutne potrebný čas a za účelom výkonu svojich práv a plnení svojich povinností.

            ● Spoločnosť musí spravovať len také osobné údaje, ktoré sú potrebné a vhodné pre naplnenie cieľa konkrétneho spravovania údajov. Právne vyhlásenie obsahujúce súhlas neplnoletých osôb mladších ako šestnásť rokov nie je platné, pokiaľ nie je dohodnuté alebo následne schválené štatutárnym zástupcom týchto neplnoletých osôb.

            ● Ak spoločnosť používa prijaté údaje na iný účel, ako je pôvodný účel zberu údajov, musí v každom prípade informovať dotknuté osoby a požiadať ich o konkrétny, predchádzajúci súhlas alebo im poskytne možnosť, aby zakázali takéto použitie.

            ● Osobné údaje poskytnuté spoločnosti počas procesu spravovania údajov sa sprístupnia len tým osobám, ktoré sú zazmluvnené alebo zamestnané v spoločnosti na vykonávanie povinností týkajúcich sa daného procesu spravovania údajov.

 

Spravovanie údajov

 

            ●Využívanie hotelových služieb:Spravovanie všetkých údajov týkajúcich sa subjektu údajov a poskytovanie služieb sú založené na dobrovoľnom súhlase za účelom toho, aby sa prostredníctvom takéhoto spravovania údajov poskytovali služby alebo udržiavali kontakty. Spoločnosť musí uchovávať osobné údaje popísané v tomto článku ( okrem výnimiek definovaných v jednotlivých odsekoch ) počas obdobia určeného v ustanoveniach príslušných daňových a účtovných zákonoch a po tomto období ich musí vymazať.

            ● V prípade určitých služieb sa môžu v časti ,, komentáre “ poskytovať doplňujúce údaje, ktoré umožňujú kompletné posúdenie potrieb hosťa. Rezervácie izieb a poskytovanie služieb však nesmie závisieť od poskytnutia takýchto doplňujúcich údajov.

            ●Rezervácie pobytu:Ubytovanie v Penzióne Precedens** je možné rezervovať online alebo telefonicky. V prípade on-line, alebo telefonickej rezervácie spoločnosť požaduje/ môže požadovať od hosťa nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, štátna príslušnosť, emailová adresa, číslo telefónu, druh kreditnej karty/ debetnej karty, meno držiteľa kreditnej karty/ debetnej karty, dátum ukončenia platnosti kreditnej karty/ debetnej karty.

            ●Newsletter- Novinky.Spoločnosť nesmie posielať novinky fyzickým osobám, kým s tým subjekt údajov nesúhlasí. Subjekty údajov poskytnú spoločnosti súhlas na zasielanie elektronických noviniek na ich e-mailovú adresu, ktorú uviedli počas registrácie na objednanie si noviniek ( na webovej stránke, prostredníctvom e-mailu alebo v tlačenej forme ). Poskytnutím svojej adresy subjekty údajov súhlasia so zasielaním propagačných materiálov na ich adresu.

            ●Stránka na facebooku.Spoločnosť a hotel sa dajú kontaktovať aj prostredníctvom facebooku. Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok. Hostia sa môžu prostredníctvom facebookovej stránky dozvedieť o aktuálnych špeciálnych ponukách. Kliknutím na ,,like“ na facebookovej spoločnosti súhlasia subjekty údajov, aby spoločnosť zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky. Spoločnosť na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí/ hotela/ reštaurácií. Pokiaľ to nie je skupinová fotografia, spoločnosť si musí vždy pred ich publikovaním vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas subjektov údajov. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.

            ●Zľavomat a booking.Spoločnosť a hotel zdieľajú svoje ponuky ubytovania a služieb wellness aj na internetovej stránkewww.zlavomat.ska na internetovej stránke www.booking.com, prostredníctvom, ktorých je možné získať výrazne zľavy v Penzióne Precedens**. Klienti si tak môžu rezervovať ubytovanie rýchlo, jednoducho a bez akýchkoľvek rezervačných poplatkov.

            ●Spravovanie údajov o žiadateľoch o zamestnanie. V prípade, ak spoločnosť dostane životopisy v akomkoľvek formáte pre účely hľadania zamestnania, predpokladá sa, že subjekt údajov súhlasil so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise. Účelom spracúvania údajov je výber vhodných uchádzačov.

            ● Spoločnosť si vyhradzuje právo odovzdať spravované osobné údaje bez špecifického súhlasu subjektu údajov kompetentným úradom a súdom v prípadoch stanovených zákonom na požiadanie týchto úradov a súdov.

 

Rôzne ustanovenia

 

            ● Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu tejto Príručky, o jej zmene zúčastnené strany upovedomí. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za správnosť údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok alebo hosťami. Ak máte otázky ohľadne ochrany osobných údajov, môžete požiadať o pomoc miestny úrad pre ochranu osobných údajov.       

            ● Zásady ochrany osobných údajov Vám poskytujú všetky potrebné informácie ( jednoducho dostupné ), aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnosti Blažej HRUBOVSKÝ-SHR a prevádzke Penziónu Precedens**.

            ● Ak od nás budete požadovať vykonanie určitej služby ( t.z. súťaž, informácie o nových službách, akciách, atď. ) budeme od Vás požadovať dodatočné priame osobné údaje ( meno, adresu a e-mailovú adresu ). V tomto prípade si od Vás vyžiadame Váš výslovný súhlas so zhromažďovaním a použitím Vašich osobných údajov. Tieto osobné údaje budú použité len na účely, na ktoré ste nám ich poskytli.

            ● Ak by ste mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť a radi Vám pomôžeme s prípadnými otázkami.